Antonín Mareš: Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera

Rubrika: Literatura – Doporučení

Vážení čtenáři,
dostala se mi do rukou útlá brožurka s názvem NAHLÉDNUTÍ DO ODKAZU RUDOLFA STEINERA od Miluše Kubíčkové. V tomto spisku, který vyšel samostatně a bude i součástí připravované knihy CESTA K POZNÁNÍ, která se připravuje k vydání (podobně jako onen spisek) v nakladatelství v Pelhřimově (adresa: Nová tiskárna Pelhřimov spol. s r.o. Krasíkovická 1787, 393 01 PELHŘIMOV tel.: 565 332 338, e-mail: ntp@ntp.cz ), je velmi dobře popsána tvorba i životní profil jednoho z největších evropských duchovních badatelů a známého esoterika a zakladatele antroposofie – Rudolfa Steinera.
Dílo R. Steinera je základním stavebním kamenem, které je nezbytným předpokladem na cestě každého opravdu hledajícího a usilujícího se člověka. Bez studia, tedy bez teoretického základu, které toto dílo poskytuje, je opravdu nemožné se ve slátanině současné, rádoby duchovní, ale ve skutečnosti naprosto nesmyslné a populistické literatuře, vyznat.
R. Steiner patří ke skutečným klenotům skutečného esoterického směřování, které je završeno jeho Duchovní vědou, jako čímsi, co nemá v tomto směru obdoby a je naprosto nedostižné čímkoliv ve smyslu duchovního bádání.
Jinak řečeno.
Bez studia díla R. Steinera je zbytečné mluvit o čemkoliv, co by se mohlo nazývat skutečnou esoterikou. Ten, kdo se nesetkal a neopírá o tento naprosto mimořádný duchovní odkaz, nemůže v žádném případě nic pořídit v duchovním bádání. Důkazem toho jsou "stohy" různých knih o astrálních, duševních, duchovních a jiných světech, které nám přinášejí jen zmatek a předkládají pouze naprosto povrchní hodnocení ve smyslu UFO, různých sfér, různých magií a podobných nesmyslů, aniž by byly schopny pochopit a uchopit podstatu věci. Nebo naopak se vracejí ke směrům dávno překonaných cest "východního" učení, které nejsou ničím jiným, nežli útěkem před životem, před skutečností, před sebou samým a ani náhodou se nesnaží o přijmutí odpovědnosti za sebe sama, za svůj vývoj, za svou cestu a za lidstvo jako takové. Mluví o lásce, a myslí tím na útěk do nirvány, nikoliv ale o skutečnou pomoc jiným. Mluví o pomoci a myslí tím na zbavení se odpovědnosti za vývoj sebe a světa.
R. Steiner naopak poskytuje vše potřebné. Poskytuje jak teoretický základ, tak i hloubku vhledu, která umožňuje pochopení základních příčin a dějů, tak také smysl celého vývoje, jeho směřování a jeho završení v pozemské neboli hmotné rovině. Zkrátka pro skutečného duchovního badatele to bez R. Steinera prostě nejde.
Je tu ale jeden problém.
Dílo R. Steinera je opravdu velmi rozsáhlé a jeho studium je skutečně celoživotní cestou. Za svůj aktivní život nám zanechal ve svých přednáškách, kterých je na stovky a stovky, knihách, publikacích, dílech a článcích tak rozsáhlý odkaz, že jenom jeho přečtení by vyžadovalo několikaleté úsilí. Proto dílko M. Kubíčkové je tak potřebné.
Ona nejenom je jeho "žákem", ale i ukazatelem v jeho díle a tím i potřebným směrníkem pro nás ostatní k tomu, abychom se byli schopni v tomto díle alespoň částečně orientovat.
Je důležité vyzdvihnout a zdůraznit určitá období života R. Steinera k tomu, abychom také porozuměli jeho dílu, které v té či oné době tvořil. Abychom porozuměli jeho odkazu, je vhodné se nechat vést těmi, kdo kráčeli před námi. Vzhledem k obrovskému myšlenkovému potenciálu, který nemá obdoby, je dílo R. Steinera i pro odborníky na Duchovní vědu mnohdy "oříškem".
Tím spíš pak vynikne dílko, které co do rozsahu je skromné, co do hodnoty ale velmi cenné, neboť nám pomáhá v našem zorientování se v tomto světě tím, že nám ukazuje stěžejní body a také díla na cestě tohoto velikána moderní doby, kterého mnozí ani neznají a o jehož dílu nevědí.
Dílko začíná vedle úvodu poukazem na jedno s prvních základních děl R. Steinera – Filozofie svobody. Bez znalosti tohoto díla není možné porozumět současné době v jejím duchovně duševním základu. Dále v tomto dílku se setkáváme s tím, jak byl R. Steiner ovlivněn a především inspirován dílem J.W. Goetha, jak se postavil ke svodům světa (dvoje zlo) a následně je zde definován jeho odkaz ve smyslu antroposofie. Samostatná kapitola je věnována školství a výchově mladé generace a také reinkarnaci a karmě, jako nezbytných předpokladů našeho vývoje. Je zde vysvětlen systém zdraví a nemoci a také vstup na pole esoteriky. Pochopitelně toto vše není v útlé brožurce rozvedeno, jsou zde jen odkazy na příslušná díla a poukázáno na způsob, který R. Steinera k tomu vedl. Je zde následně ukázán vztah k rosikruciánství a k náboženskému životu současnosti. Je zde kapitola, která hovoří o novodobém zasvěcení ale také kapitola o sociální trojčlennosti. Speciálně tento odkaz doporučuji projít všem těm, kterým leží na srdci "úžasný nepořádek" našeho postkomunistického systému. Brožura pak je zakončena kapitolou – Úkoly michaelské doby, což jsou úkoly současnosti.
Co říci na závěr?
Tato "brožůrka" by neměla skutečně chybět v knihovně nikoho z nás. Její informační hodnota je na to až příliš cenná.
 
Poznámka redakce: Autor recenze Antonín Mareš je spisovatel, publicista a antroposof.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 09. 2008.