Olga Szymanská: Pocta Hollarovi

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

Bravurní kreslíř a průkopník nových forem grafického projevu Václav Hollar se řadí k umělcům minulých staletí, které zná a velmi si jich váží znalci světového umění i běžné publikum. Stal se pojmem nejen pro českou, ale i pro světovou veřejnost.

Rembrandtův současník. Umělec s českými kořeny a celoevropským dosahem – známý jako Venceslaus Hollar Bohemus. Autor volných grafických listů s tématy krajin, městských prospektů a map, portrétů slavných politických osobností a událostí své doby. Tvůrce desítek studií kostýmů, zvířat, přírodních a přírodopisných motivů, který bravurně zvládal ilustrační grafiku. Záběr pro jediného autora více nežli úctyhodný.
Jedním z největších grafických souborů na světě je pražské Hollarovo Hollareum, zakoupené roku 1863 z německého majetku. Velmi významná je také umělcova kolekce čtyř set rytin, od roku 1971 dar muzeu v Zábřehu, kde jsou uloženy dosud.

Velký pohled na Prahu

O životě Václava Hollara se zachovalo více tradovaných legend nežli skutečností. Kniha Miloše V. Kratochvíla Dobrá kočka, která nemlsá poutavě popisuje Hollarovu životní pouť, líčí jeho tvůrčí snahy a vznik děl i tvůrčích muk jednotlivých období.

Své životní putování v tehdejších evropských územích a pobyt v Anglii, kde nalezl svůj druhý domov, Václav Hollar stále poměřoval s domovinou, své schopnosti a talent s nabývanými zkušenostmi a s odhalováním vnitřních hranic. Nikdy nezapomněl na místa, odkud pocházel: vytvořil veduty Prahy včetně širokých panorámat ze svahu Petřína. V pozdním tvůrčím období se věnoval především tvorbě působivých krajin a knižním ilustracím.
Naposledy se Hollarova výstava konala v Praze v roce 1983 ve spolupráci s Britským muzeem v Londýně, na níž byly vystaveny autorovy kresby a grafické listy v plynulém chronologickém sledu. Z katalogu k této výstavě lze stále čerpat.


Srovnání české a anglické občanské války Poprava hraběte ze Straffordu

 Lodě   Motýli
Autoportrét dle Jana Meyssense             Antverpská katedrála    

U příležitosti 400. výročí narození a 330. výročí úmrtí Václava Hollara pořádá Národní galerie výstavu VÁCLAV HOLLAR (1607 – 1677) a Evropa mezi životem a zmarem. Chce představit Hollarovo rozsáhlé dílo v jeho celistvosti i v nových souvislostech. Jednotlivé komornější oddíly působí v prostorách Paláce Kinských intimnější atmosférou a přesto vytvářejí výjimečný celek. Národní galerie vychází zejména ze svých sbírek, z nichž prezentuje široký výběr umělcových nejkrásnějších grafik a kreseb. Návštěvník se zde setká jak s proslulými díly, tak s méně známými pracemi. Zvláštní pozornost je věnována kolekci knižních ilustrací.
Hollar zachytil dění Evropy – na jedné straně její kulturní rozmach a na straně druhé válečné katastrofy – mezi jejím životem a zmarem. Vůči uměleckým proudům 17. století si uchovával osobitým stylem náležitý odstup, ale přesto na něj působila prostředí, v nichž se pohyboval. Ještě v Praze vrchol a doznívání kulturního života dvora Rudolfa II., v Anglii a v Antverpách prostředí vzdělanců a umělců. Vystavená díla proto doplňují díla malířů a grafiků, kteří Hollara do určité míry ovlivnili nebo s nimiž se setkával. Pro domácí publikum je zvláště zajímavý Hollarův skicář z John Rylands University Library v Manchesteru s kresbami z 1. poloviny 17. století, obsahujícími umělcovy nejstarší známé pohledy. Právě z Manchesteru, z Berlína a Londýna jsou vystavovány kresby, jádro expozice však tvoří zmíněná sbírka Hollareum.
Národní galerie klade důraz na důstojnou prezentaci mistrovy tvorby v novém katalogu, neboť bádání a nové poznatky o Václavu Hollarovi od poslední zmíněné výstavy pokročily a současné nároky na vydání publikace se velmi zvýšily.

S touto expozicí velmi koresponduje výstava připravená SČUG Hollar Pocta Václavu Hollarovi – 100 originálních leptů Václava Hollara+kolekce současné grafické tvorby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v retrospektivním výběru bibliofilských tisků.

Zima z cyklu ročního období               Autoportrét v oválu
 
Velký pohled na Londýn z Bankside      Velký pohled na Londýn z Bankside

POCTA VÁCLAVU HOLLAROVI v Clam-Gallasově paláci do 10. listopadu 2007
VÁCLAV HOLLAR (1607 – 1677) v Paláci Kinských do 13. ledna 2008 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 10. 2007.