Olga Szymanská Od chrámu ke katedrále

Rubrika: Publicistika – Historie

Silueta chrámu SVATÉHO DUCHA s Bílou věží a kopulí kaple svatého Klimenta tvoří jedinečné a velmi působivé panoráma města Hradec Králové.

HISTORIE
Datum založení chrámu je obestřeno tajemstvím, ale první skutečná zmínka pochází z roku 1313. Živá tradice jej připisuje královně Elišce Rejčce, usídlené v Hradci od roku 1308, kdy ho získala jako věnné město. Název HRADEC obohatila o přídomek KRÁLOVÉ.
Po požáru původně raně gotického kostela roku 1339 byly na královnin popud položeny základy jeho dnešní podoby: cihlové gotické stavby podle dolnoslezských vzorů. Královně Elišce Pomořanské, která vlastnila „věnný“ Hradec od roku 1363, vděčí kostel za své dokončení na přelomu 60. a 70. let 14. století. Z její huti pochází především královská předsíň s pozoruhodnou žebrovou klenbou a kamenitou výzdobou, související s proslulou hutí mistra Parléře.
Po smrti Elišky Pomořanské bylo město roku 1400 připsáno manželce Václava IV. Žofii Bavorské. Díky jí byl kostel po požáru roku 1409 obnoven. Jako centrum husitského hnutí nebyl s městem, na rozdíl od mnoha jiných, zničen. Zřejmě se stal místem prvního uložení ostatků Jana Žižky.
Za Jiřího z Poděbrad byl obohacen kruchtami s bohatě zdobenou síťovou klenbou v podkruchtí a nejstarším vyobrazením městského znaku: zlaté unciály G (Gradec) v červeném poli. Za třicetileté války byl kostel vyloupen a gotické oltáře zničeny. Mezníkem se stal rok 1664: v Hradci bylo zřízeno královéhradecké biskupství a kostel povýšen na katedrálu.
V rekatolizaci se chrám Svatého Ducha nevyhnul barokní přestavbě, z níž se dochovala výzdoba interiéru kaple sv. Michala. Ostatní padlo za oběť snahám o necitlivé úpravy v duchu vídeňského klasicismu biskupa Haye. K velkým regotizačním úpravám došlo v 19. století podle návrhu architekta a císařského královského konzervátora Schmoranze. Ukončených vztyčením neogotického hlavního oltáře ve 30. letech minulého století. Ve druhé půli minulého století byla katedrála němým svědkem umrtvení duchovního života města, v 90. letech jeho renesance při intronizaci biskupa Karla Otčenáška a návštěvě papeže Jana Pavla II.

UMĚNÍ
Osudy chrámu jsou úzce spojeny s kulturním i duchovním vývojem Hradce Králové. Nejvýznamněji v působnosti literátského bratrstva, které již v 15. století založilo dodnes živou hudební tradici a soustřeďovalo přední intelektuály. S činností úzce souvisela latinská škola při chrámu Svatého Ducha, pro vysokou úroveň filozofických studií nazývána hradeckou akademií. Z tohoto období literátského bratrstva se dochovaly bohatě iluminované rukopisy, z nichž nejznámější je Franusův kancionál. V uplynulých staletích se katedrála stala pokladnicí uměleckých slohů. Gotické umění zastupuje děkanská sakristie s původní klenbou, se vzácnými malbami. S kvalitní sochařskou výzdobou v architektonicky mimořádně cenné královské předsíni, po zrestaurování znovu zpřístupněné. Obdobné prvky najdeme také v presbytáři s dominantním pozdně gotickým pískovcovým pastoforiem. Zajímavé jsou hlavice klenebních přípon, cínová křtitelnice a zejména gotický křídový oltář s obrazem Příbuzenstva Kristova (1494) od anonymního Mistra královéhradeckého oltáře. Renesanční povrch mají náhrobní kameny. Barokní přístavba kaple sv. Michala a chrámové lodě ladí s mohutným křížem nad křtitelnicí, obrazem sv. Antonína od Petra Brandla a sochou Panny Marie Kladské. Najdeme zde klasicistní mobiliář a řadu pseudogotických oltářních architektur. Díla J. V. Myslbeka. Ze současného umění bustu sv. Klimenta od Vladimíra Preclíka.
Královéhradecká katedrála Svatého Ducha nesoupeří s jinými, bohatěji zdobenými gotickými stavbami z kamene. Nemá to zapotřebí – pro svou střízlivost, celkovou architektonickou koncepci a vzácnou ukázku cihlové gotiky je jedinečným důkazem stavitelství 14. století.

OSLAVY
V roce 2008 uplynulo plných sedm století od příchodu královny Elišky Rejčky do města a založení chrámu.
Biskupství královéhradeckéObčanské sdružení Katedrála 2008 ve spolupráci s dalšími institucemi proto připravily celoroční OSLAVY K 700. VÝROČÍ KATEDRÁLY. S důrazem na její historický význam nejen pro místní církev, ale i pro město a region. Celospolečenský význam oslav zdůrazňuje čestné předsednictví např. emeritního biskupa královéhradeckého Karla Otčenáška i záštita současného prezidentského páru.
Oslavy byly zahájeny již v říjnu 2007 zpřístupněním klenotu katedrály – královské předsíně: po úpravách obohacené o busty královen Elišky RejčkyElišky Pomořanské, které zhotovil známý sochař Vojtěch Adamec st.
Stejně tak sedící sochu papeže Pavla II. pro nádvoří biskupského semináře. Mezi Slavnostním koncertem Filharmonie Hradec Králové a Svatodušní poutní slavností proběhl v květnu Týden vzájemného porozumění jako velmi otevřený dialog církve s veřejností. V Muzeu východních Čech probíhá výstava Od chrámu ke katedrále – 700 let katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové, dokumentující historický a umělecký vývoj chrámu od jeho vzniku po současnost.
Zároveň i výstava První po Praze – Hradec Králové ve středověku, zachycující život obyvatel středověkého města, zejména ve 13. – 15. století. K podzimní Mezinárodní vědecké konferenci, jež přinese nové poznatky ke stavebně historickému průzkumu katedrály a zdůrazní její význam, postavení a vliv v historických etapách i v evropském kontextu, budou vystaveny nejstarší archivní dokumenty, týkajících se středověkého Hradce Králové a katedrály Svatého Ducha a kolekce medailí ze sbírek Biskupství královéhradeckého. K výročí vyšly pamětní listy a medaile, publikace o katedrále a historických objektech v jejím sousedství. Konají se prohlídky katedrály. Oslavy doplňuje fotografická, literární, výtvarná a dějepisná soutěž.
Slavnosti královny Elišky, kterou oslavy vrcholí, by nebyly úplné bez Slavnostních bohoslužeb v katedrále Svatého Ducha za přítomnosti řady významných hostů. Umocňují je návazné koncerty duchovní hudby. Stejně jako průběžné koncerty chrámových sborů Královéhradecké diecéze a koncerty tématické, např. gregoriánského chorálu nebo středověké hudby literátských bratrstev.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 28. 07. 2008.