Olga Szymanská: Dominik Duka - "Žít v pravdě"

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

„ŽÍT V PRAVDĚ“
 
„…Dosavadní historie, i historie katedrály byla psána jako dějiny sporů a válek v kontextu ideologických výkladů dějin. Je naším úkolem dnes, i v této zemi, změnit dějiny vítězů a poražených na dějiny tvůrců a stavitelů. …“ Slova dominikánského duchovního, provinciála České provincie Dominikánů (1986 – 1998), 24. biskupa královéhradeckého, apoštolského administrátora litoměřické diecéze (2004 – 2008), 36. arcibiskupa pražského a primase českého DOMINIKA DUKY.
 
ŽIVOT
Původním jménem Jaroslav – narozen 26. dubna 1943 v Hradci Králové v rodině vojáka. Matke jeho srdci velmi blízká. Vystudoval na zdejším gymnáziu J. K. Tyla. Bezprostředně po maturitě pracoval v továrně, kde se vyučil strojním zámečníkem. Po absolvování vojenské služby začal v roce 1965 studovat teologii v Litoměřicích. Při rozhodování mezi jezuitským a dominikánským řádem zvítězil u něj druhý: v lednu 1968 byl přijat do tajného noviciátu dominikánů. Roku 1970 byl kardinálem Š. Trochtou vysvěcen na kněze. Působil ve farnostech v Chlumu sv. Máří nad Ohří, v Jáchymově, v Nových Mitrovicích. Roku 1975 mu byl odňat souhlas k duchovenské činnosti. V této době se stal novicmistrem řádu dominikánů. Pracoval s M. Habánem na formaci členů řádu, později se stal magistrem kleriků a vikářem provinciála. Jeho činnost skončila odsouzením (1981) a pobytem ve vězení. Do konce roku 1989 pracoval ve Škodě Plzeň jako rýsovač. Mezitím ustanoven provinciálem českomoravské dominikánské církve, kde působí dodnes. Vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zastával úřad předsedy Konference vyšších řeholních představených.
 
BISKUP
Začátkem června 1998 byl Dominik Duka jmenován biskupem Královéhradecké diecéze, v září přijal biskupské svěcení. Z důvodů indispozice biskupa P. Posada zastával i funkci apoštolského administrátora Litoměřické diecéze až do jmenování nového biskupa J. Baxanta. D. Duka je velmi vzdělaným člověkem, se všestranným společenským a kulturním rozhledem. V Hradci Králové to dokazoval pořádáním různých seminářů a kolokvií a osobní účastí na nich. Každoročním Týdnem vzájemného porozumění, naplněných semináři a bohoslužbami, hudební, divadelní, literární, filmovou a výtvarnou složkou, k nimž zval spolupořadatele z jiných církevních a světských institucí a účinkující z celé republiky. Ke zkrášlení interiéru katedrály sv. Ducha, exteriéru i interiéru biskupství oslovoval profesionální výtvarné umělce, inicioval jejich výstavy v Novém Boromeu. Od roku 1997 je šéfredaktorem teologické revue Salve. Jedním z prvních iniciátorů překladu Jeruzalémské bible (tvořeného od roku 1980) a s Františkem X. halasem i jeho hlavním překladatelem.
„…Doufám v upřímnou a tvůrčí spolupráci universitních teologických pracovišť a redakcí našich časopisů se světem kultury a vědy, stejně jako ve spolupráci našich vzdělávacích a charitních institucí s ostatními. …“  
 
ARCIBISKUP
10. února 2010 byl Dominik Duka jmenován po kardinálu Miloslavu Vlkovi pražským arcibiskupem, úřadu se ujal 10. dubna.
Od arcibiskupského paláce vstoupil za zvuků zvonů do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha po boku kardinála Miloslava Vlka a v průvodu duchovních. Zde ho uvítal sbor kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a na závěr obřadu pak zazněl Svatováclavský chorál pěveckého sboru Boni Pueri z Hradce Králové. Celý obřad s převzetím berly a stolce probíhal v přítomnosti vzácných domácích a zahraničních hostů, duchovních i veřejnosti. Odpoledne se nový arcibiskup vydal v kočáře do Břevnovského kláštera, kde se setkal se zástupci médií.
V závěru dne se vydal D. Duka do Strahovského kláštera. Hned druhý den sloužil mši za všechny zahynulé při leteckém neštěstí ve Smolensku.
„…Budu pokračovat ve spolupráci se samosprávou a institucemi našeho státu v duchu opravdového zájmu o stálý rozkvět našeho národa a společnosti, kde rodina je základem občanské i náboženské pospolitosti, kde výchova i vzdělání má etický rozměr a náboženský aspekt. …“  Za své hlavní cíle si vytyčil uzavření mezinárodní smlouvy s Vatikánem, větší vstřícnost vůči mladým lidem, větší komunikaci při majetkovém vyrovnávání státu a církve ku prospěchu církví a všech náboženských společností, tedy celé naší české společnosti.
 
ŽÍT V PRAVDĚ
Každý člověk, jeho um, osobní postoj, víra a život jsou pro Dominika Duku důležité. On sám jako člověk otevřený a diplomatický dokáže nacházet způsoby vzájemné domluvy. Říká, že přesto, že víra se mnohdy ztrácí, nesmí se přestat věřit.
„…Kříž, který je naším i mým znamením, je symbolem a vazbou nové civilizace života lásky, setkáním Boží vertikály s horizontálou člověka. …“
 
Olga Szymanská
(citace: z Homilie v den převzetí úřadu…)

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 04. 2010.